Προφίλ

H εταιρεία PHARMALINE Α.Ε. ιδρύθηκε το 2014 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία, διανομή & προώθηση φαρμάκων, παραφαρμάκων & ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η επιλογή & ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων έγιναν με γνώμονα τη βέλτιστη παραλαβή, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων. Αποτέλεσμα η μείωση του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών, η εξάλειψη λαθών, η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών & ταυτόχρονα η μείωση του κόστους λειτουργίας.

Η εταιρεία PHARMALINE  Α.Ε. στοχεύει στην περαιτέρω εξέλιξη της ποιότητας των υπηρεσιών, την επίτευξη σταθερών ρυθμών ανάπτυξης, στη δημιουργία αξιόπιστων και μακροπρόθεσμων συνεργασιών, στην εξάπλωση του δικτύου διανομής, στην εδραίωσή της σαν σύγχρονη, εύρωστη, ευέλικτη φαρμακαποθήκη.

 • Άμεση και αξιόπιστη κάλυψη αναγκών φαρμακείου

Είμαστε περήφανοι για την ανθρώπινη και προσωπική επαφή που αναπτύσσουμε με όλους τους πελάτες μας, δημιουργώντας έτσι μακροχρόνιες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις. Φροντίζουμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας και να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

 • Υψηλό αίσθημα κοινωνικής & επαγγελματικής ευθύνης

Η έννοια “Ποιότητα χωρίς Συμβιβασμούς” βρίσκεται στην καρδιά της επιχείρησής μας.

 • Παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών ( ISO 9001: 2015 )

Η φήμη μας βασίζεται στην εξασφάλιση ότι οι πελάτες μας – φαρμακοποιοί θα λάβουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μας, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται, ούτως ώστε να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να προσφέρουν άμεσες και υπεύθυνες υπηρεσίες στον Έλληνα ασθενή.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει  ως θεμελιώδη πολιτική τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας για τον τρόπο που λειτουργεί και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μέρος της πολιτικής της Εταιρείας σχετικά με τη Ποιότητα είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της πρέπει να ικανοποιούν σχετικές προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, ρυθμίσεις, κανονισμούς, κώδικες, εγκυκλίους και οδηγίες και δεσμεύεται να τηρεί απαρέγκλιτα την Ελληνική αλλά και την αντίστοιχη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης, και όλες τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό κάθε είδους προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση αναρμόδιου προσώπου σε τέτοια κρίσιμα δεδομένα ή ενδεχόμενη διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Πρωταρχικός στόχος είναι η συμμόρφωση των υπηρεσιών της με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, η τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Εταιρεία δεσμεύεται για:

 • την παράδοση των προϊόντων σε προκαθορισμένο χρόνο από τη λήψη της παραγγελίας,
 • την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητά τους
 • τη διανομή των προϊόντων με κατάλληλες συνθήκες.

Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας ISO 9001:2015 & της υπουργικής απόφασης 32Β 1348 / 2004 και των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 2013/C343/01 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των σχέσεών της με τους πελάτες της.

Παράλληλα η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της. Επίσης το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Μέσω της συνεχούς τήρησης των σχετικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των συναγόμενων συμπερασμάτων επιτυγχάνεται ανασκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των οργανωτικών στόχων της.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος και να γνωστοποιεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας την ανωτέρω πολιτική της Εταιρείας. Η ανωτέρω πολιτική ανασκοπείται βάση των συλλεγομένων συμπερασμάτων.

Η ταχεία  ανάπτυξη της PHARMALINE Α.Ε. οδήγησε και στην ραγδαία αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Επενδύουμε σταθερά στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των στελεχών μας με προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να διασφαλίζουμε καθημερινά το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στον Έλληνα φαρμακοποιό.

Το καθιερωμένο κομμάτι του Lorem Ipsum που χρησιμοποιείται από τον 15ο αιώνα αναπαράγεται παρακάτω για αυτούς που ενδιαφέρονται. Οι ενότητες 1.10.32 και 1.10.33 από το “de Finibus Bonorum et Malorum” από τον Σισερό επίσης αναπαράγονται στην ακριβή αυθεντική τους μορφή, συνοδευόμενες από Αγγλικές εκδοχές από την μετάφραση του 1914 από τον H. Rackham.

 • Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 1400 τ.μ.
 • Λειτουργούμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ (κατευθυντήριες γραμμές ΕΕ: 2013/C 343/01 )
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015
 • Χρήση σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος ERP
 • Εφαρμογή συστήματος ελέγχου παραγγελιών με scanner readers
 • Παρέχουμε δυνατότητα online παραγγελιών για τους πελάτες μας
 • Σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος φορτηγών αυτοκινήτων που εκτελεί καθημερινά δρομολόγια στην Αττική.
 • Σεβασμός και εμπιστοσύνη
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ταχύτητα, ευελιξία, ποιότητα, αποτελεσματικότητα
 • Πάθος για διάκριση και συνεχή βελτίωση
 • Προσήλωση και συνέπεια για την υγεία του ανθρώπου
 • Σημείο αναφοράς μας ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΩΗΥΓΕΙΑ
 • Πρωτοπορία στον τομέα της εξυπηρέτησης
 • Επίτευξη σταθερών ρυθμών ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη αξιόπιστων και μακροπρόθεσμων συνεργασιών
 • Αντιμετώπιση προκλήσεων και των απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς
 • Μέγιστη απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εδραίωση της Pharmaline ΑΕ μέσα στην επόμενη δεκαετία σαν σύγχρονη, εύρωστη, ευέλικτη φαρμακαποθήκη, που θα βρίσκεται πάντοτε αρωγός στο πλευρό του φαρμακοποιού στην προσπάθεια του να εξυπηρετεί τον Έλληνα ασθενή.
 • Εξάπλωση σε περιοχές πέραν της Αττικής όπου σήμερα παρατηρείται πλημμελής κάλυψη των φαρμακείων. Ήδη βρίσκεται σε επιτυχή εξέλιξη το σχέδιο εισχώρησης στη φαρμακευτική αγορά της Χίου.
 • Εσωτερική λειτουργία της εταιρείας μας με σύγχρονο τρόπο και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, βασισμένη πάντα στο άριστο ανθρώπινο δυναμικό της.
0 Prescriptions
0 Health Care
0 Products
0 Customers
0 Online Help
Pharmacy 96%
Health 100%
Quality Service 84%

Online Ordering Concerns

The word pharmacy is derived from its root word pharma which was a term used since the 15th–17th centuries. However, the original Greek roots from pharmakos imply sorcery or even poison. In addition to pharma responsibilities, the pharma offered general medical advice and a range of services that are now performed solely by other specialist practitioners, such as surgery and midwifery. The pharma (as it was referred to) often operated through a retail shop which, in addition to ingredients for medicines, sold tobacco and patent medicines.